Кредит срещу обезпечение

Търсите кредит с обезпечение? Обезпечените заеми са тези, за които е необходима гаранция за получаване на кредита.
Клиентът се съгласява да заложи актив висока стойност, който става собственост на банката, ако парите не бъдат изплатени или вноските не бъдат погасени навреме. Обезпечението се нарича още гаранция или залог.
 


Кредит срещу обезпечение

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >


Има няколко вида такива заеми. Най-често срещаният такъв заем е Ипотечен, при които клиентът залага жилище или друг недвижим имот. При него на банката се предоставя за обезпечение ипотека на недвижимия имот, като не е задължително той да бъде собственост на лицето, кандидатстващо за заема. Обикновено това е Жилищен кредит и може недвижимия имот да принадлежи и на съдлъжник или дори на трета страна (наричана в този случай поръчител на недвижими имоти). Съдлъжниците или поръчителите не са длъжни да бъдат свързани родствено с кандидата.
Ако заемът не бъде изплатен по договора, може да се стигне до възбрана. Залогът за недвижим имот се продава чрез търг и парите отиват в сметката на банката. Ако получената стойност е по-висока от непогасения дълг, клиентът ще получи разликата. В противен случай той остава длъжник на банката за липсващата сума и другите му активи могат да бъдат поставени под възбрана.
Напоследък коренно се променят правилата на вътрешния пазар. В резултат на финансовата криза и срива на цените на недвижимите имоти много българи станаха длъжници на банките, като в много случаи обезпечението вече е изпълнено, без да покрива изцяло дълга. Законът предвижда възможност хората да прехвърлят собствеността върху имота, получен чрез ипотечен кредит, на банката и по този начин да разрешат спора.
 
Друг вид кредит е този, гарантиран с Автомобил (кола), вариант на който е лизинговият договор. Съществуват обаче и други възможни гаранции за заем: могат да се залагат различни други обекти с висока стойност, като колекции на произведения на изкуството или различно оборудване. Отделна категория са така наречените движими ипотеки, при които обезпечението се състои от суми от сметки, акции и облигации или вземания върху други бъдещи доходи.
Съществува и кредит с обезпечение депозит. Депозитът на кредитополучателя действа като гаранция за връщането на средствата. Депозитът и кредитът обикновено са в една валута. Това е вид кредит с финансово обезпечение и ще представлява интерес за клиенти, които имат депозит в същата банка.
В някои случаи, гаранцията не е достатъчна за отпускане на заема и се изискват допълнителни условия.Това могат да бъдат минималната възраст (от 18 години) и максималната, минимален месечен доход или период на трудов стаж.
Стойността и периодът на изплащане на обезпечен заем се различават при различните институции, но обикновено са големи и средносрочни или дългосрочни. Гарантирани заеми се предлагат както от банки, така и от небанкови финансови институции. Минималната стойност започва от няколко хиляди евро и може да достигне стотици хиляди. Гаранцията значително намалява риска на кредитиращата институция, така че лихвените проценти обикновено са най-благоприятни.
Ако имате нужда от малка сума за кратък период, е по-лесно да кандидатствате за необезпечени заеми без гаранции. Ако имате нужда от много пари в дългосрочен план, за важна инвестиция или покупка, обезпеченият кредит е най-доброто решение.