Студентски кредит

 

Студентски кредит за обучение без поръчител

бързи кредитиСтудентските години сa един вълнувaщ период от животa нa млaдите хорa. Освен хубaвите моменти този пероид имa понякогa и своите тревожни такива, свързaни с финaнсовия aспект нa обучението. Тaксите в някои университети сa високи и непосилни зa покривaне от човек, който учи и нямa възможност дa рaботи. Висшето обрaзовaние имa и други допълнителни рaзходи. Те сa свързaни с нaеми, учебници, техникa и куп други нещa. Тaкa студенският кредит  стaвa примaмлив вaриaнт зa всички, които искaт дa продължат своето обрaзовaние, но нямaт нужните средствa.
Пaзaрът предлaгa рaзнородни възможности зa кредитирaне. То може дa бъде кaкто от държaвнa, тaкa и от чaстнa бaнкa. Обикновено държaвнaтa бaнкa имa подписaн договор с Министерството нa обрaзовaнието и културaтa. В този случaй кредитите сa държaвно гaрaнтирaни. Тaкивa кредити отпускaт  Бaнкa ДСК, Първa инвестиционнa бaнкa, Рaйфaйзенбaнк, Пощенскa бaнкa и Алианц банк България.Бързи кредити онлайн, като тези предлагани от Microcredit.bg може дa получи всеки бългaрски грaждaнин или грaждaнин нa другa стрaнa членкa нa Европейския съюз, чиято възраст е до 35 години.
Кредитополучaтелят трябвa дa е редовнa формa нa обучение в Бългaрия и дa нямa придобитa тaкaвa образователна степен до момента. Кредитът е целеви и може дa се ползвa сaмо зa обучение.
Бaнкaтa, към която е вaшият кредит изпрaщa пaрите чрез преводи към вaшaтa обрaзовaтелнa институция. Мaксимaлнaтa лихвa нa този вид кредит  е 7%. Вaжно е дa се знaе също, че кредитополучaтелят може дa ползвa до еднa годинa грaтисен период след зaвършвaнето си, т.е. дa не прaви никaкви вноски по дължимите суми. Срокът зa изплaщaне е 10 години. Не дължи също зaплaщaне нa тaкси, комисиони или други рaзходи, които сa свързaни с отпускaнето нa кредитa. Трябвa сaмо дa е зaписaн в бaкaлaвaрскa, мaгистърскa или докторскa степен нa обрaзовaние. Нaй-голям брой кредити се отпускaт в нaпрaвлениятa нa  медицинaтa, икономикa или aдминистрaцията.

Вторият тип кредитирaне е от чaстните бaнки.Те нямaт договор с МОН. Тези бaнки си имaт собствени условия. Рaзликaтa тук е, че с тях може дa учите кaкто в Бългaрия, тaкa и извън нея. Пaрите може да ползвате по вaшa преценкa, зa кaквото желaете. Лихвите сa по-високи и нямa освобождaвaне от тaкси. Възможният рaзмер нa кредитa е рaзличен. Грaтисният период се договaря с клиентa. Възрaстовaтa грaницa тук може дa бъде и до 30 год.

 

Ипотечен кредит за хора с лоша кредитна история

Ипотечен кредит за хора с лошо ЦКР

Все по-голямо значение за всеки потребител е положителното кредитно досие, което доказва, че той е коректен платец, няма просрочия по стари задължения и няма дължими вноски към НАП и данъчните органи. Тази статия има за цел да опише важността на положителния кредитен рейтинг, фигуриращ в Националния кредитен регистър.

Кредитният рейтинг може лесно да бъде проверен в регистъра, който е под юрисдикцията на Българската народна банка. Този цифров архив съхранява цялата база данни на всички граждани на Р. България във връзка с кредитната им история. Когато човек кандидатства за заем, то неговия заемодател проверява дали е бил изряден в погасяването на предишни свои задължения. Ако кредитоискателят е плащал стриктно в договорения срок своите лихви, то той има добра кредитна история.КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

В наши дни кредитните доставчици на пазара на финансови продукти у нас имат достатъчно гъвкава политика, така че те предоставят кредити и на хора с отрицателен кредитен рейтинг. Банките все още са по-резервирани към такива клиенти и по-трудно им отпускат заем. В случай, че банково дружество склони да отпусне такъв заем, то тя ще идентифицира кредитния риск на физическото лице като висок и съответно кредитът ще бъде с по-висока лихва или ще бъде придружен от съпътстващи го такси. По този начин погасяването на задължението може значително да се оскъпи.

По тази причина гражданите с отрицателна кредитна история могат да се възползват от услугите на небанкови дружества като СмайлКредит, Минизаем, Кредисимо, Вивус, Фератум и др. При тях процесът по кандидатстване и одобрение е чувствително по-лесен и бърз.

Кредитните компании предлагат заеми до някакъв лимит, без да е нужно гражданите да доказват, че работят на постоянен трудов договор, както и без да осигуряват външна гаранция, поръчителство или обезпечение.

През последните години все повече граждани търсят подобни кредитни продукти, когато се нуждаят от свободни средства, за да излязат от икономическо затруднение. Недостатъкът на тези заеми е, че сумите не са толкова големи, както тези, които банките отпускат при доказване на постоянни доходи по трудов договор или други официални доходи, които да докажат, че клиента може да си позволи погасяването им и профила му е с нисък кредитен риск. В допълнение, погасителният период на тези кредити, които се отпускат само с лична карта в рамките на един до два дни, е по-малък.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >
Как мога да проверя кредитната си история?

Как да проверите кредитните си задължения?

Осъществяването на проверка в ЦКР има за цел да останови дали имате кредитна задлъжнялост или сте с чиста кредитна история. С такава проверка ще стане ясно дали сте включениКак мога да проверя кредитната си история? в националната информационна система от данни. Редът изисква да да входите заявление „Искане за справка за кредитна задлъжнялост“. То се попълва от вас и се подава лично или от упълномощено лице с нотариално заверен документ, че сте го натоварили да извърши справката вместо вас. Ако сте полчили банков кредит, справката може да се вземе и от банковото дружество, което ви е го е отпуснала.

Read more

Кредити при развод

Какво се случва с кредит при развод?

Понякога живота е странно нещо и хората се развеждат. Ако обаче преди това сте  взели заем от банка или от фирма за кредити може да се чудите какво ще се случи с кредита. Кой ще го погасява след разтрогването  на брака. В тази статия ще се опитаме да обясним как точно се случват нещата, когато хората са принудени да преустановят взаимоотношенията си, за да се разберат.

България има семеен кодекс, по който се регламентира  различните варианти при развод. И как точно се уреждат взаимоотношенията между съпрузите за имуществото.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

В първия случай съпрузите могат да си поделят някаква част от взетия кредит. Тук говорим за разделно отношение, което е регламентирано. Но този вариант в България се използва семейният кодекс.

Брачното споразумение е другата опция, която имате. Там може предварително да бъде уговорено всичко при евентуален развод какво да се случи. То се заверява при нотариус, за да е валидно. И при двата варианта мъжа и жената могат да си разделят правата по натрупаните задължения. Било то за финанси или за някакъв недвижим имот.

Съпружеска имуществена отговорност – това е третият вариант, при който правата се поделят по равно между мъжът и жената в семейството. Всичко което се е придобило по време на брака се разделя по равно, то автоматично става собственост и на двамата.

Как точно се уреждат тези отношения в нашата държава. Най-много са тези който трябва да  прибягват до третият вариант. Рядко има предварителни брачни споразумения, както и такива случаи при които задълженията седят по равно.

Понякога семейството е сключило брак още по време на кредита и след това се получават обърквания от финансов тип, както за тези които са взели кредита така и за институцията, която го е отпуснала. Още по-сложно става когато кредита е за много голям период от време.

Винаги е добре да направите една консултация с нотариус или специалист когато сте тръгнали да се развеждате да изплащате кредит. Това е много важно при уреждане на финансовите взаимоотношения между мъжа и жената.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >
EasyCredit
Направи онлайн запитване за кредит сега
Подходящ и за лица без доказан доход!
ГЛП: 40% | ГПР: 49%

 

 

Жилищен кредит за строителство

Ипотечен кредит за строителство и какво е характерно за него

В България има много млади семейства, които нямат собствено жилище и са принудени да живеят или на квартира или при своите родители. Много често хората са принудени да прибягват до кредити от фирми за кредити или банки. Парите, които ви се отпускат са с цел да си построите жилище, къща или каквото прецените вие. Понякога целта на кредита може да бъде за да направите основен ремонт на старото си жилище или някой козметични процедури, по къща, вила, офис.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

Отпускат ли такива кредити фирмите и банките? Какво получават като гаранция за заема който ви дават – самото имущество, което вие купувате или строите. То автоматично играе ролята на обезпечение. Банката знае, че може да разчита на него при несъстоятелност от ваша страна. Ако вие спрете да плащате вноските, банката продава имота, за да не е на загуба. Така че помислете внимателно преди да кандидатствате за жилищен кредит.

Повечето банкови институции няма да ви дадат заем за жилище, ако вие не докажете някакви месечни доходи. Те трябва да имат гаранция, че вие ще можете да плащате вноските си навреме, независимо от вида на валутата. След това дори да ви одобрят е твърде вероятно, банките да превеждат парите директно на фирмата- строител. И то не наведнъж разбира се. Парите на фирмата строител се превеждат от банката на етапи, според това какво е построено или ремонтирано. Цялата сума по кредита няма да бъде изплатена, докато не се сдобиете с акт 15, а това се случва когато домът е напълно завършен.

Кредит за жилище е винаги  за големи срокове, понякога дори четиридесет години. Такива пари хората  взимат, за да построят къща на някакъв парцел, който притежават, с цел живеене или продажба. Един жилищен кредит може да се окаже добра инвестиция, но може и да не се. Трябва да изчислите и да обмислите дали ще имате печалба от него, за да не се окаже тежко бреме за вас.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >
Кредити само срещу лична карта

За кредиторите най-бързият начин е да се потвърди информацията, вписана в бланката за заем, като се използва документ за самоличност и не е необходимо клиента да представя допълнителни документи. По този начин работят всички кредитни компании, предлагащи бързи кредити онлайн.

Read more

Рефинансиране на кредит без поръчители

При нужда от рефинансиране на кредит без поръчител

Много често в семейството парите не достигат. Тази ситуация може да се види във всички слоеве на социалните прослойки. Също така почти във всички градове в България бързите кредити понякога са единственото решение. Когато сме на ръба и нямаме никакви пари, с които да покрием нашите текущи нужди, на помощ идват фирмите за бързи кредити. Тези пари помагат да платим ток, вода, ремонт на колата, зъболекар, да отидем на почивка, да платим телефона и интернет и за всякакви други нужди. Когато сме отчаяни и парите ни трябват спешно, фирмите за бързи кредити ще ми отпуснат пари без никакво забавяне. Точно бързото и лесно кандидатстване прави тези кредити толкова популярни и желани. Няма никакви излишни бумащини. Отговорът пристига след няколко часа и Вие разбирате дали сте одобрен. От поръчители нямате нужда, нито от документи, с които да доказвате доходи или пък трудов договор. Ако сте се насочили към банка, от която да вземете кредит, там понякога документите са повече.КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

Има няколко вида заема, които се предлагат на кредитния пазар.

Например кредит до заплата, който да върнете при първия транш на вашите пари. Другия вариант е на равни месечни вноски с по-голям срок. Разликата между двата е именно в срока. Ако искате пари до заплата, той може да бъде от 15 дни до месец. Там размера на кредита почти винаги има някакво ограничение и не може да надхвърля например 1000 лв.

Когато искате друг вид заем, трябва да прецените дали ще можете да го обслужвате на равни месечни вноски. Тук размера на сумата може да достигне и 15 хиляди лева. Въпросът е как ще разпределите плащането във времето и дали ще може да се справите.

Ако сте решили да рефинансирате това значи че взимате свежи пари, с които да заличите стари задължения. Тук обаче трябва да имате добро кредитно минало, да сте дееспособен и да докажете някакви месечни доходи. Така шансовете ви за рефинансиране значително ще се увеличат.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >
Бързи кредити без обезпечение

При нужда от бърз кредит без обезпечение

Както знаем бързите кредити са доста популярна услуга в България. Има най-различни кредити. При всеки условията са различни. Ако вие сте решили, че ви трябва потребителски бърз кредит има и такива, които са без обезпечение. При тях дори няма да имате нужда от гарант или пък да доказвате, че имате сигурни месечни доходи.КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

Потребителския и бързия кредит имат някои различия все пак. Най-общото се изразява в сроковете, за които взимаме в различните суми които искаме. И при двата варианта фирмите нямат интерес да ги бавят и Вие ще бъдете обслужени по-бързата процедура.

Когато искате кредит без обезпечение в повечето случаи парите са предварително предвидени за някаква цел. Никой не е застрахован от повреда на домашен уред, ремонтите понякога също са неизбежни. Автомобилът също е разход, а както знаем България държи най-вече на това да кара хубава кола и по възможност да бъде поддържана. В миналото много банки и фирми отпускаха кредит, само ако той имаше някакво обезпечение, тоест вие трябваше да заложите нещо в замяна на заема. Благодарение на конкуренцията в последните години обаче нещата коренно се промениха. Кредитният пазар се разрасна и търсенето съответно се увеличи. Вече кредит се отпуска при много по-олекотени условия и хората няма нужда да залагат каквото и да било, за да вземат кредит.

Такъв един кредит без обезпечение и бърз начин да вземете суми от 500 до 20000 лв. Периодът може да бъде от една до 10 години. Вие преценявате за какъв период можете да изплатите кредита, какви да бъдат месечните вноски. Това зависи от заплатата ви най-вече. Така трябва да направите нещата, че вашето семейство да не страда много.

Има най-различни видове кредити. Конкуренцията между фирмите става все по-ожесточена. Всеки се бори за потребители. Това е добре за нас потребителите, защото имаме по-голям шанс и условията ще стават все по изгодни.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >
Бързи кредити за безработни

 

При нужда от бърз кредит за безработни

Ако сте безработен у нас, може да вземете по-трудно кредит. Или поне така си мислят повечето хора. Добрата новина е, че не е точно така.

Има все повече фирми за бързи кредити и техните услуги, стават все по-достъпни и гъвкави. Така че ако сте изпаднали в  затруднение, те с радост ще ви помогнат. Лихвеният процент може да е малко по-висок от някоя банка например, но няма да ви бавят и мотаят, нито ще ви искат купища документи. В интерес на фирмите за кредити е да ви спечелят като клиент. Когато не работите и нямате доходи, нито искате да залагате нещо и да гарантирате с обезпечител, вашето решение е фирма за бърз кредит.
КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >

Улеснените и бързи процедури, това прави фирмите за бързи кредити толкова желани и предпочитани. Ако искате кредит за безработен, е необходимо само да влезете в сайта на фирмата. Там всичко се случва изцяло електронно. Няма нужда да обикаляте с дни и да търсите физическия офис на компанията. Имайте готовност, когато кандидатствате през Интернет да сканират вашата лична карта, това е всичко, което ще ви потрябва, за да ви отпуснат кредит в повечето случаи.

Ако сумата е малка, шансът да вземете кредит е доста голям. Трябва  да бъдете пълнолетен и да не надвишавате седемдесет годишна възраст, както и да бъдете гражданин на  Република България. Като условие, също може и да ви бъде потърсено, да имате чисто кредитно минало, което значи да сте плащали изрядно вашите вноски в миналото.

Поръчители не им трябват, нито някакъв залог. Вие сте безработен и трудов договор също няма да ви бъде поискан. Тези кредити за безработни са предназначени да помогнат в трудни ситуации, когато човек е отчаян. Жените,  които са в майчинство, също често прибягват до тази вид услуга.

Кандидатстването става бързо и лесно. Всичко се случва от разстояние. Пресметнете сумата на кредитния калкулатор и след това просто я заявете.

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА КРЕДИТ ТУК >