Ипотечен кредит за хора с лоша кредитна история

Ипотечен кредит за хора с лошо ЦКР

Все по-голямо значение за всеки потребител е положителното кредитно досие, което доказва, че той е коректен платец, няма просрочия по стари задължения и няма дължими вноски към НАП и данъчните органи. Тази статия има за цел да опише важността на положителния кредитен рейтинг, фигуриращ в Националния кредитен регистър.

Кредитният рейтинг може лесно да бъде проверен в регистъра, който е под юрисдикцията на Българската народна банка. Този цифров архив съхранява цялата база данни на всички граждани на Р. България във връзка с кредитната им история. Когато човек кандидатства за заем, то неговия заемодател проверява дали е бил изряден в погасяването на предишни свои задължения. Ако кредитоискателят е плащал стриктно в договорения срок своите лихви, то той има добра кредитна история.

В наши дни кредитните доставчици на пазара на финансови продукти у нас имат достатъчно гъвкава политика, така че те предоставят кредити и на хора с отрицателен кредитен рейтинг. Банките все още са по-резервирани към такива клиенти и по-трудно им отпускат заем. В случай, че банково дружество склони да отпусне такъв заем, то тя ще идентифицира кредитния риск на физическото лице като висок и съответно кредитът ще бъде с по-висока лихва или ще бъде придружен от съпътстващи го такси. По този начин погасяването на задължението може значително да се оскъпи.

По тази причина гражданите с отрицателна кредитна история могат да се възползват от услугите на небанкови дружества като СмайлКредит, Минизаем, Кредисимо, Вивус, Фератум и др. При тях процесът по кандидатстване и одобрение е чувствително по-лесен и бърз.

Кредитните компании предлагат заеми до някакъв лимит, без да е нужно гражданите да доказват, че работят на постоянен трудов договор, както и без да осигуряват външна гаранция, поръчителство или обезпечение.

През последните години все повече граждани търсят подобни кредитни продукти, когато се нуждаят от свободни средства, за да излязат от икономическо затруднение. Недостатъкът на тези заеми е, че сумите не са толкова големи, както тези, които банките отпускат при доказване на постоянни доходи по трудов договор или други официални доходи, които да докажат, че клиента може да си позволи погасяването им и профила му е с нисък кредитен риск. В допълнение, погасителният период на тези кредити, които се отпускат само с лична карта в рамките на един до два дни, е по-малък.